Obchodní podmínky partnerského programu CRM Anabix

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti ANABIX CRM s.ro. se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

identifikační číslo: 268 12 894

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64759

pro spolupráci a provizní systém umístěný na internetové adrese https://partner.anabix.cz

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti ANABIX CRM s.ro. se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, identifikační číslo: 268 12 894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64759 upravují pravidla a podmínky spolupráce mezi Provozovatelem a Partnery vzniklé v souvislosti s poskytováním služby Provozovatele, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k řízení vztahů se zákazníkem (CRM systém – Customer Management Relationship) dále jen („Služba“) a zahrnující propagaci Služby Provozovatele Partnerem.
 1. Provozovatelem je strana Smlouvy, společnost Anabix CRM s.r.o., IČ 26812894 se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno (dále jen „Provozovatel“), která umožňuje Partnerovi za sjednanou provizi propagovat a nabízet dalším stranám on-line CRM systém Provozovatele a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách.
 1. Partnerem je fyzická nebo právnická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami provedla registraci do partnerského programu, a která prostřednictvím svého partnerského účtu provádí přihlášení do provizního systému (dále jen „Partner“).
 1. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Partnerem a Provozovatelem vyplněním a odesláním registračního formuláře do partnerského programu na stránkách Provozovatele, na základě které se Partner podílí na spolupráci a propagaci služby Provozovatele a to on-line CRM systému – Customer Management Relationship. Spolupráce bude tedy zahájena okamžikem registrace provedené Partnerem na stránkách https://partner.anabix.cz. Partnerský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry provizního systému (např. jméno, emailovou adresu, kontaktní údaje apod.).
 1. Provizním systémem – se rozumí uzavření elektronické Dohody o spolupráci a to tak, že Parter stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému, přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem, přičemž se nejedná o příkazní smlouvu ani smlouvu o obchodním zastoupení. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381.

II.

Registrace Partnera, partnerský účet

 1. Podmínkou pro zahájení Partnerského programu je provedení registrace ze strany Partnera, zadáním jména, příjmení, adresy, telefonu a emailové adresy. Na základě provedené registrace může Partner vstupovat do svého provizního systému.
 1. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém serveru https://partner.anabix.cz, potvrzením Partnera o tom, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami, případně souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se Obchodními podmínkami, případně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Partner vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka.
 1. Partner má povinnost v registračním formuláři uvádět správné a úplné povinné osobní údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Tyto údaje má Partner povinnost aktualizovat dle platného stavu. Partner má právo údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat. Údaje uvedené v partnerském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné. Veškerá práva Partnera související s přístupem k osobním údajům jsou vymezeny v čl. VII. těchto Obchodních podmínek „Ochrana osobních údajů a zásady zpracování.“
 2. Přístup k partnerskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do partnerského účtu Partnera
 1. Provozovatel není oprávněn umožnit využívání partnerského účtu třetím osobám
 1. Odesláním registračního formuláře a doručením potvrzení o registraci ze strany Provozovatele Partnerovi na emailovou adresu zadanou Partnerem v registračním formuláři je zřízen partnerský účet, to je také okamžik zahájení spolupráce a tímto dnem je také uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Provozovatelem a Partnerem.

III.

Metody propagace Služby a podmínky partnerského programu

Partner může využít některou z možných metod propagace, kterými jsou především marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

 1. Pasivní propagace na webu

Partner je vlastníkem nebo uživatelem webových stránek, který navštěvují zástupci menších a středních firem zejména z oblasti služeb. Partner informuje tyto zástupce o výhodách Služby CRM Anabix. Na svém webu může umístit reklamní obsah nejčastěji ve formě banneru směřující na stránky www.anabix.cz. Návštěvník webu následně provede registraci přes odkaz na testovací verzi Služby a Provozovatel dále dokončí potřebné kroky ke spuštění Služby. Součástí všech používaných odkazů je speciální kód Partnera, který se vkládá do url adresy, který je dostupný po přihlášení do partnerského účtu v záložce Reklamní kampaně – „Anabix.cz - aktivace účtu.“

 1. Aktivní online propagace

Spočívající v aktivní nabídce a propagaci zboží či Služby Provozovatele formou:

 • psaní článků diskusních fór o Službě CRM Anabix ve spojitosti se službou/produktem Partnera na svůj blog, propagace přes sociální sítě, za předpokladu, že pravidla blogu nebo diskusních fór tuto činnost umožňují.
 • šíření článků, videí a webinářů, které pravidelně publikuje a pořádá Provozovatel a to formou využití kódu Partnera v textu článku či přidáním kódu za odkazy na web Provozovatele.
 • rozesílání emailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které k této formě marketingu udělily náležitý souhlas, jeli tento souhlas, vyžadován právními předpisy.
 • PPC kampaní.
 1. Osobní doporučení klientům

Formou nabídky Služby Provozovatele cílové skupině klientů Partnera. Obsahem nabídky může být přímo Služba Provozovatele a to například testovací verze Anabix programu nebo rovněž poradenství a pomoc se zavedením Služby do firmy klienta.

A to za dodržení uvedených podmínek:

 1. Pravidelná komunikace - Partner se zavazuje poskytovat Provozovateli pravidelné informace o aktuálním či plánovaném způsobu propagace či spolupráce. Dále jednou ročně uskutečnit s Provozovatelem rozhovor přes telefon nebo online přes Skype či jiný online nástroj pro zkonzultování vhodných forem spolupráce a způsobů propagace. Provozovatel, po zahájení spolupráce, udržuje pravidelný kontakt s Partnerem e-mailem nebo telefonicky.
 1. Přivedení nových klientů  - Partner se zavazuje v rámci členství a setrvání v partnerském programu přivést minimálně jednoho klienta za každé dva roky. Klientem se rozumí i zájemce o Službu, který se zaregistruje do testovací verze CRM Anabix  přes partnerský kód Partnera, který je vložen do url adresy, anebo tento kód vloží přímo Poskytovatel na základě vyrozumění od Partnera o potencionálním zájemci o testovací verzi.
 1. Dodržování ostatních pravidel

Partner se zejména zavazuje:

 • šířit dobré jméno CRM Anabix (Provozovatele). Při propagaci Služby jednat v souladu s pravidly slušného chování, dobrými mravy za plného dodržení těchto Obchodních podmínek a právních předpisů.
 • že nebude rozesílat klientům e-maily obsahující nabídku Služby Provozovatele bez souhlasu příjemce, vynucovat si registraci nového klienta nebo uvádět nepravdivé či zavádějící informace o fungování Služby Provozovatele či podmínkách, za kterých je Služba poskytována.
 • že nebude využívat Službu způsobem, který by mohl snižovat její hodnotu, poškodit dobré jméno Provozovatele.
 • že nebude jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Provozovatelem.
 • že bere na vědomí, že na základě těchto Obchodních podmínek a Smlouvy mezi Provozovatele a Partnerem o spolupráci, není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele.

Provozovatel je povinen:

 • zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby a provizního systému.
 • zajistit nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání Služby a provizního systému
 • zajistit pravidelné zálohy Partnerského účtu a to prostřednictvím poskytovatele provizního systému, společnosti OLYMPIC s.r.o.

Provozovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby prostřednictvím poskytovatele provizního systému, společnosti OLYMPIC s.r.o. a o výpadku serveru informoval emailem Partnera, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 3 hod.

IV.

Proces uzavření smlouvy o spolupráci

 1. Pro zahájení partnerského programu spolupráce vyplní Partner registrační formulář provizního systému přímo na webových stránkách partnerského účtu. Registrační formulář obsahuje registrační a kontaktní údaje Partnera.
 1. Před odesláním registrace Provozovateli je Partnerovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do registračního formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost Partnera zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Registraci odešle Partner kliknutím na tlačítko „ Potvrdit“.
 1. Provozovatel neprodleně po obdržení registrace toto obdržení potvrdí Partnerovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Partnera uvedenou v registračním formuláři.
 1. Smluvní vztah mezi Partnerem a Provozovatelem vzniká doručením potvrzení registrace (akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Partnerovi na elektronickou poštu, a to na adresu elektronické pošty Partnera.
 1. Partner souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o spolupráci. Náklady vzniklé Partnerovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s vytvořením registrace a uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Partner sám.

V.

Práva a povinnosti

 1. Partner vůči Provozovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

c) nebude používat Službu a provizní systém v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,

d) před zahájením užívání provizního systému důkladně seznámil s těmito podmínkám, kterým zcela rozumí a souhlasí s nimi,

 1. Partner se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Obchodních podmínek zavazuje, že:

a) neprovede registraci do partnerského programu, pokud by jejím provedením ze strany Partnera došlo k porušení právních předpisů České republiky a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

b) bude používat provizní systém pouze k účelu, k němuž je určen,

c) pro přístup k proviznímu systému nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Provozovatelem,

d) zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Partnera do systému, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

e) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli,

f) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo provoz systému, Služby Provozovatele (nebo sítě a servery připojené ke Službě),

 1. Partner je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 1. Partner nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby Provozovatele a provizního systému a souhlasí s tím, že provizní systém nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Partnera, těmito Obchodními podmínkami, s oprávněnými zájmy Provozovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb Provozovatele prostřednictvím sítě Internet.
 1. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
 1. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.
 1. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.
 1. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.
 1. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
 1. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti OLYMPIC s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

VI.

Odměna Partnera

 1. Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi odměnu za propagaci Služby a to za následujících podmínek:
 • za každého zákazníka přivedeného přes partnerský odkaz má partner nárok na 20 % z ceny, kterou klient zaplatí za první rok využívání Služby CRM Anabix.
 1. Nárok na provizi vzniká i za podmínek, že se zákazník rozhodne pro využití testovací verze Služby, přičemž Provozovatel eviduje registraci zákazníka po dobu 90 dní od první návštěvy přes affiliate odkaz  
 2. Způsob vyplacení provize:
 • jednorázově za každého klienta
 • z dílčích plateb po dobu prvního roku využívání CRM systému Anabix doporučeným klientem.
 1. Provizi vyplatí Provozovatel bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře, kterou Partner vystavuje na fakturační adresu ANABIX CRM s.r.o. na základě výzvy k fakturaci provize. Fakturace je možná pouze na registrovaného Partnera jako podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu.
 1. Odměna je splatná dle splatnosti faktury a to 14 dní.
 1. Odměna je vyplácena v českých korunách. V případě, že se jedná o Partnera ze Slovenské republiky, pak je odměna vyplácena v EUR bez DPH, dle aktuálního kurzu měn vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni vystavení faktury.

VII.

Ochrana osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů

a) Informace o správci osobních údajů a základní pojmy

Správce osobních údajů je společnost ANABIX CRM s.ro., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, identifikační číslo: 268 12 894, jako Provozovatel služby („Správce“), zpracovává osobní údaje Partnera v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kontaktní údaje na Správce:

ANABIX CRM s.r.o

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Email: anabix@anabix.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Partnerovi, na základě kterých lze Partnera přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Subjektem údajů je fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby, k níž se osobní údaje vztahují v pozici Partnera. Subjektem údajů není právnická osoba.  Údaje vztahující se pouze k právnické osobě nejsou osobními údaji.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, omezení, výmaz nebo zničení apod.

b) Specifikace a rozsah osobních údajů

Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává v rámci registrace povinné osobní údaje poskytnuté partnerem v rozsahu:

Registrační údaje

 • e-mailová adresa

Kontaktní údaje

 • jméno a příjmení
 • IČO, DIČ
 • adresa
 • telefon

Partner může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Provozovateli další nepovinné údaje.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytování Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Partnerovi v případě, že toto bude vyžadováno za novým účelem využívání provizního systému nebo ze zákonných důvodů. Bez poskytnutí těchto dalších dodatečných údajů potom nemůže být spolupráce zahájena. O důvodech a účelu zpracování dalších osobních údajů bude Partner vždy informován Provozovatelem předem.

c) Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Partnera pro účely:

 • plnění a uzavření smlouvy o spolupráci. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nemůže Provozovatel zahájit spolupráci s Partnerem. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Provozovatel souhlas Partnera.
 • marketingové, obchodní, statistické. Se zpracováním osobních údajů pro tyto účely musí Partner vyjádřit souhlas. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje Partnera především pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Provozovatele nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloh k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů a dále také za účelem zlepšení komunikace s Partnerem, s cílem správného a funkčního nastavení systému pro všechny Uživatele služby a Partnery. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami a nastavení vhodné partnerské spolupráce.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a ostatním účelům je dobrovolné a Partner jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Provozovatele a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej Partner neodvolá. Pokud Partner svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Provozovatele pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Osobní údaje pro tyto shora uvedené účely z titulu plnění smlouvy a oprávněných zájmu Provozovatele jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Osobní údaje shromáždění za účelem plnění a uzavření smlouvy o poskytování Služby může Provozovatel zpracovávat v partnerské databázi po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Poskytovatelem.

Faktury vystavené Provozovatel jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o spolupráci uzavřené s Partnerem.

Provozovatel zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Provozovatel vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

d) Obchodní sdělení

Obchodní sdělení jsou zasílány buď na kontakty Partnerů na základě oprávněného zájmu Provozovatele, a to jen do doby než vysloví Partner nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V případě, že Partner nemá zájem o zasílání těchto informací, může provést odhlášení své emailové adresy z tohoto odběru nebo jej na žádost odhlásí přímo Provozovatel.

e) Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

které zahrnuje jednak právo získat od Správce (Provozovatele):

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná Partnerem, poskytne Provozovatel bezplatně.

V případě opakované žádosti bude Provozovatel oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatel.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů (Partner) má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Provozovatel zpracovávat. Partner má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

 1. Právo na výmaz

Subjekt údajů (Partner) má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Provozovatel má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Právo na výmaz osobních údajů může Partner uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele.

Případný výmaz provede Provozovatel neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržené žádosti ze strany Partnera.

 1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Provozovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Provozovatel informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů (Portabilitu)

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud Provozovateli v souvislosti se smlouvou o spolupráci nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Provozovatele získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Partnerem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti Partnera vyhovět.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce.

V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele.

 1. Zpracování údajů z cookies

Režim, kdy jsou shromažďovány cookies soubory o Partnerovi, je aktivován na základě souhlasu Partnera.

Shromažďování cookies soborů provádí Provozovatel za účelem poskytnutí Služby a její aktivace. Údaje z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. Povolení cookies souborů je však nezbytné pro spuštění Služby. Při zamezení nastavení cookies nelze Službu plně aktivovat.

 1. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Provozovatel uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

f) Ochrana osobních údajů.

Provozovatel shromažďuje a uchovává Partnerem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Partner bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k Obsahu Služby nebo systému a jeho zneužití může dojít použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla.) Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Partnera a/nebo k jeho partnerskému účtů a/nebo k příslušné databázi Provozovatel a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle pravidel stanovených tímto ustanovením.

Každý Partner (v postavení Správce), tak nese odpovědnost za vlastní nastavení vnitřních pravidel pro zajištění dostatečných technologických a organizačních opatření, které slouží k maximální možné ochraně a zabezpečení osobních údajů a které jsou v souladu s nařízením EU č. (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Obsahu Služby a provizního systému, zejména k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že Obsah Partnera neposkytne třetím osobám. Provozovatel se zavazuje, že bude veškerý obsah partnerského účtu Partnera zálohovat jednou denně, aby v případě ztráty či zcizení Obsahu, byla škoda co nejmenší. V případě úniku dat se Provozovatel zavazuje neprodleně o tomto informovat Partnera (telefonicky, emailem).

V případě zjištění jakéhokoliv porušení zabezpečení osobních údajů je Poskytovatel povinen nahlásit bez zbytečného odkladu bezpečnostní incident a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

g) Další příjemci osobních údajů - zpracovatelé.

Provozovatel při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Provozovatel jako správce je tedy oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů, přičemž Provozovatel jako správce využije pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování zajišťovalo ochranu práv subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Provozovatele, zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Provozovatele a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost znalců, auditorů, advokátů, programátorů IT systémů. S každým takovým subjektem Provozovatel uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky.

Provozovatel může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU. Poskytovatel nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Partner bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

h) Mlčenlivost

Zaměstnanci Poskytovatele i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje Partnera, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s Partnerem.

Bez souhlasu Partnera nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně

VIII.

Zánik smluvního vztahu

 1. Uzavřená smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou.
 1. Smlouva zaniká nebo se ruší:

a) Dohodou stran. K této dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení na uživatelském účtu Partnera) dojde k ukončení Smlouvy.

b) Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi. -

c) Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě kdy Provozovatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Provozovatel elektronicky v rámci partnerského účtu Partnera zejména v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly nebo dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování odměny.

Tímto jednáním se rozumí zejména:

 • Přímé vyzývání a nucení zákazníků ke kliku na banner umístěný na stránkách Partnera
 • Napodobování vzhledu webových stránek Provozovatele s cílem vyvolat dojem, že se jedná o službu poskytovanou Provozovatelem.
 • Jednání spočívající ve snižování hodnoty Služby Provozovatele, poškození dobrého jména Provozovatele.
 1. V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, pak nemá Partner nárok na žádnou odměnu, kterou dosud v partnerském programu získal.
 1. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
 1. Jestliže dojde k ukončení Smlouvy výpovědí nebo dohodou, pak je povinen Partner zaslat fakturu či doklad Provozovateli na vyplacení odměny, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení Smlouvy.
 1. V případě ukončení smluvního vztahu má Provozovatel povinnost odstranit veškerý Obsah Partnera a jeho archivovaná data tak, aby je nebylo možné žádným způsobem obnovit a použít či zneužít Provozovatelem či jinou třetí osobou.

 IX.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel Partnerovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Partnerovi vznikne v souvislosti s používáním provizního systému Provozovatele a v případě porušení povinností ze strany Partnera, zejména pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k partnerskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Partnerovi při registraci.
 1. Provozovatel dále Partnerovi neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která Partnerovi vznikne v souvislosti s nedoručením emailu či doručením poškozeného či neúplného emailu.

 X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Partnerem může být uskutečňována buď písemně či emailem. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Partnerům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. Při použití některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
 1. Účinnost změn Obchodních podmínek. Jakékoliv změny těchto Obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Partnerovi pouze v případě, že Partner s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Partnera se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Pokud Partner se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání systému po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Partner, který se již v minulosti zaregistroval v rámci partnerského programu přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Službu, stává se bez dalšího Partnerem dle těchto Obchodních podmínek a má za to, že provedl registraci ve smyslu čl. II. těchto Obchodních podmínek.
 1. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Partnerem na straně druhé v souvislosti s plněním obsahu smlouvy o spolupráci se řídí právním řádem České republiky.
 1. Prorogační doložka. Veškeré spory mezi Partnerem a Provozovatelem vzniklé v souvislosti se smlouvou o spolupráci na základě těchto Obchodních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky s místní příslušností v Brně.
 1. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.
 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012Sb, občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka.
 1. Účinnost. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 11.5. 2018