Obchodní podmínky Anabix CRM

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti ANABIX CRM s.ro. se sídlem Branka 1339/77, 624 00 Brno

identifikační číslo: 268 12 894

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64759

pro poskytování služby CRM systému na internetové adrese https://app.anabix.cz

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ANABIX CRM s.ro. se sídlem Branka 1339/77, 624 00 Brno, identifikační číslo: 268 12 894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64759 upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služby Poskytovatele, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k řízení vztahů se zákazníkem (CRM systém – Customer Management Relationship) Uživateli na webovém serveru https://app.anabix.cz službu Anabix, (dále jen „Služba“).
 2. Poskytovatelem Služby je strana Smlouvy, společnost Anabix CRM s.r.o.., IČ 26812894 se sídlem Branka 1339/77, 624 00 Brno, která se zavazuje umožnit Uživateli za úplatu (dále jen „Poskytovatel“) užívání on-line CRM systém, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Poskytovatel je správce osobních údajů Uživatele; zpracovatel osobních údajů (potenciálních) zákazníků Uživatele na základě uzavření Smlouvy včetně těchto Podmínek.
 3. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba vystupující na straně Objednatele služby, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami provedla registraci, která prostřednictvím uživatelského účtu provádí přihlášení do systému, fyzická osoba je subjektem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatelem může být pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům. (dále jen „Uživatel“)
 4. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená s Poskytovatelem 1. vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele, nebo 2. uzavřená písemnou formou, na základě, které je Uživateli umožněno užívání on-line CRM systému – Customer Management Relationship.
 5. Služba bude zprovozněna na základě registrace provedené uživatelem na stránkách http://www.anabix.cz/. Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry užívání služby (např. uživatelské jméno, telefon, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služby apod.).
 6. Zkušební doba – Zkušební doba je třicetidenní (30) až šedesátidenní (60) období užívání on-line systému CRM Uživatelem, přičemž v této době je Uživatel oprávněn užívat online systém CRM za účelem seznámení se s jeho funkcemi v plném rozsahu bezplatně v rámci testovací verze systému. Zkušební doba počíná běžet registrací, přičemž po uplynutí zkušební lhůty (30/60 dní), může uživatel přejít na vybraný placený tarif on-line systému.
 7. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele a souhrn Obsahu Uživatele.

  a) Obsahem poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah)

  b) Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, uživatel však odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či používaným materiálům, informacím a dílům třetích osob

  c) Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.

Registrace uživatele, uživatelský účet

 1. Podmínkou pro využívání Služby je provedení registrace ze strany Uživatele, zadáním jména, telefonu a emailové adresy. Na základě provedené registrace může Uživatel vstupovat do svého uživatelského účtu.
 2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém serveru http://www.anabix.cz/, potvrzením Uživatele o tom, že se seznámil a souhlasí se Smluvními podmínkami a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se Obchodními podmínkami a souhlas se Obchodními podmínkami Uživatel vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „ANO, je mi znám obsah Obchodních podmínek užívání služby Anabix a souhlasím s nimi“.
 3. Uživatel má povinnost v registračním formuláři uvádět správné a úplné povinné osobní údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má právo údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat. Uživatel má tak právo na přístup k těmto údajům, právo na výmaz, právo na opravu nepřesných údajů a právo na informace, jak je s těmito údaji nakládáno. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Poskytovatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám
 6. V případě, že Uživatel svůj uživatelský účet přestane užívat, jsou mu Poskytovatelem nabídnuty možnosti řešení stávající situace a to:
  • jedná-li se o zkušební účet na zkušební období on-line sytému, může Uživatel využít navazující placený tarif dle nabídek Poskytovatele, v opačném případě dojde ke smazání účtu
  • jedná – li se o účet k některému placenému tarifu, může Uživatel využít možnosti dokoupení služby za předplacené nevyužité období Poskytovatelem
 7. Odesláním registračního formuláře a doručením potvrzení o registraci ze strany Poskytovatele Uživateli na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem v registračním formuláři je zřízen uživatelský účet, to je také datum zahájení poskytování služby a tímto dnem je také uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem na poskytnutí Služby, přičemž konkrétní rozsah služby na požadované období je uveden ve fakturaci.
 8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytování Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o uživateli v případě, že toto bude vyžadováno za účelem udělení licence na využívání Služby nebo ze zákonných důvodů. Bez poskytnutí těchto dalších dodatečných údajů potom nemůže být Služba využívána. O důvodech a účelu zpracování dalších osobních údajů bude Uživatel vždy informován Poskytovatelem předem.

III.

Podmínky poskytování Služby

Poskytovatel poskytuje uživateli Službu za níže uvedených podmínek:

 1. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět licence“), nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Předmětu licence (dále jen „Licence“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby, a to s omezeními dle čl. III. odst. 2. těchto Obchodních podmínek.
 2. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem.
 3. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Obchodních podmínek a Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem na poskytnutí služby, není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.
 4. Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby.
 5. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání Služby.
 6. Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý Obsah Uživatele jednou denně.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o výpadku serveru informovat emailem uživatele, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 3 hod.
 8. Uživatel bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby:

  a) bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,

  b) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na serveru Poskytovatele nebo předem oznámena uživateli emailem

  c) odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru bude maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle jak 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody,

  d) při překročení časů a lhůt ze strany Poskytovatele, uvedených v tomto odstavci platí pro poskytovatele sankční podmínky, uvedené v čl. IX těchto Obchodních podmínek.

 

IV.

Proces uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, objednávky

 1. Pro objednání služby vyplní Uživatel objednávkový formulář přímo v aplikaci na webu.
 2. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

  a) objednávané službě,

  b) o kontaktní osobě a to jméno, příjmení, telefon, email, fakturační údaje

  c) o způsobu úhrady ceny za službu dle vybraného tarifu

  d) ostatní informace

  (dále jen „Objednávka“)

 3. Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko.
 4. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 5. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí Uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v uživatelském účtu či objednávce. Zároveň s objednávkou pošle Uživateli smlouvu a fakturu za objednanou službu spolu se zněním těchto obchodními podmínek, za účelem seznámení se s jejich obsahem.
 6. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Uživateli na elektronickou poštu, a to na adresu elektronické pošty Uživatele.
 7. V případě, že Uživatel využívá službu ve formě zkušebního účtu, je Poskytovatelem na konci zkušebního období dotázán prostřednictvím emailu nebo telefonicky, zda má zájem využívat některou z placených služeb dle vybraného tarifu. Jestliže Uživatel vysloví svůj souhlas s pokračováním v užívání Služby, je mu zkušební verze účtu převedena do placené služby dle tarifu vybraného Uživatelem, přičemž proces uzavření smlouvy probíhá dle podmínek uvedených výše.
 8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s vytvořením objednávky a uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

 V.

Práva a povinnosti

 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

  a) je plně způsobilý k právním úkonům,

  b) veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,

  d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

  e) si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby dle podmínek čl. III. odst. 8 může ztratit dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak Obsahu Poskytovatele, tak i Obsahu Uživatele.

 2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zavazuje, že:

  a) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

  b) nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

  c) bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,

  d) pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

  e) zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,

  f) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,

  g) nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

  h) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),

 3. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Smluvními podmínkami, s oprávněnými zájmy poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

   

 4. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 5. Uživatel zejména není oprávněn:

  a) užívat Službu v rozporu s touto smlouvou

  b) užívat Službu způsobem způsobilým poškodit poskytovatele,

  c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby i služeb a produktů třetích osob,

  d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,

  e) porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem, než je uvedeno v předchozích bodech,

  f) pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.

  g) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS) zásadně neodpovídá za obsah Obsahu uživatele.

 

VI.

Cena Služby a platební podmínky

 1. Cena za užívání Služby je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na webových stránkách https://www.anabix.cz/cenik/.
 2. Cena služby se odvíjí od počtu uživatelů a počtu kontaktů dle kalkulačky uvedené na stránkách https://www.anabix.cz/cenik/.
 3. Uživatel má možnost využít 30ti až 60ti denní zkušební verzi zdarma.
 4. Cenu za služby může Uživatel uhradit Poskytovateli následujícím způsobem:
  • bankovním převodem na účet uvedený ve vystavené faktuře Poskytovatelem.

   a) Cena za službu může být uhrazena:
   - jednorázově
   - ve dvou po sobě jdoucích sjednaných splátkách
   - nebo až ve čtyřech po sobě jdoucích sjednaných splátkách

   b) Poskytovatel informuje Uživatele o změně ceny služby, pokud se ho tato týká.

 5. Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené vždy prvním dnem účtovacího období se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána emailem Uživateli a považuje se za doručenou následujícím dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.
 6. V případě, že Poskytovatel eviduje fakturu Uživatele, která je po splatnosti, je Uživatel Poskytovatelem vyzván, aby provedl neprodleně platbu po splatnosti. Jestliže Uživatel neprovede platbu ani po této výzvě, dojde Poskytovatelem k blokaci účtu Uživatele.

VII.

Zánik smluvního vztahu

 1. Uzavřená smlouva na poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.
 3. V případě ukončení smluvního vztahu před skončením doby, na kterou byla Služba předplacena, má Uživatel právo na vrácení poměrné části předplacené ceny za zbývající období Služby, které následuje od okamžiku ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou.
 4. Nad rámec výše uvedeného má Uživatel právo do 30 dní ode dne registrace smluvní vztah jednostranně vypovědět s účinností ke dni doručení písemného podání obsahujícího výpověď na adresu sídla poskytovatele nebo na anabix@anabix.cz . Uživateli je v takovém případě vrácena plná cena za využívání služby.
 5. V případě ukončení smluvního vztahu má Poskytovatel povinnost odstranit veškerý Obsah Uživatele a jeho archivovaná data tak, aby je nebylo možné žádným způsobem obnovit a použít či zneužít Poskytovatelem či jinou třetí osobou.
 6. Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů apod. Zaplacená a nevyužitá cena za Službu bude vrácena Uživateli.
 7. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, emailem nebo jiným podobným způsobem s podpisem oprávněného zástupce Uživatele.

VIII.

Ochrana osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů

a) Informace o správci osobních údajů a základní pojmy

Správcem osobních údajů je společnost ANABIX CRM s.ro., se sídlem Branka 1339/77, 624 00 Brno, identifikační číslo: 268 12 894, jako Poskytovatel služby („Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kontaktní údaje na Správce:

ANABIX CRM s.r.o

Branka 1339/77,, 624 00 Brno

Email: anabix@anabix.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Uživateli, na základě, kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují v pozici Uživatele služby. Subjektem údajů není právnická osoba.  Údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, omezení, výmaz nebo zničení apod.

b) Specifikace a rozsah osobních údajů

Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává v rámci registrace povinné osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rozsahu:

Základní údaje

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mailová adresa

Fakturační údaje fyzické osoby

 • jméno a příjmení
 • IČO, DIČ
 • adresa
 • e-mailová adresa

V rámci funkčnosti CRM systému může mít Poskytovatel přístup také k údajům Uživatele jako:

 • oblast zaměření
 • záměr využívání CRM systému
 • Facebook, LinkedIn či Instagram profil
 • Skype adresa
 • ID instance
 • Celkový počet kontaktů, uživatelů, firem, triggerů, obchodních případů, aktivit a úkolů
 • Přehled o externích napojených systémech

Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli i další nepovinné údaje, které se stanou obsahem evidence Poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí, že v rámci zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo za jiným účelem, ke kterému dal Uživatel dále souhlas, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i osobní údaje dalších osob, kterým dal Uživatel přístup ke Službě a jejím funkcím.

c) Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele pro účely:

 • plnění a uzavření smlouvy o poskytování služby. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nemůže Poskytovatel službu poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje Poskytovatel souhlas Uživatele.
 • marketingové, obchodní, statistické. Se zpracováním osobních údajů pro tyto účely musí Uživatel vyjádřit souhlas. Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatele především pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Poskytovatele nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloh k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů a dále také za účelem zlepšení komunikace s Uživateli, s cílem správného a funkčního nastavení systému pro všechny Uživatele služby. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a ostatním účelům je dobrovolné a Uživatel jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej Uživatel neodvolá. Pokud Uživatel svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Poskytovatele pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Osobní údaje pro tyto shora uvedené účely z titulu plnění smlouvy a oprávněných zájmu Poskytovatele jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Osobní údaje shromáždění za účelem plnění a uzavření smlouvy o poskytování Služby může Poskytovatel zpracovávat v Uživatelské databázi po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Poskytovatelem.

V případě jednání mezi Poskytovatelem a potenciálním Uživatelem neboli zájemcem o uzavření smlouvy, v rámci využití testovacího období služby, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 4 let od první komunikace s Uživatelem směřující k neuzavření smlouvy.

Faktury vystavené Poskytovatelem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytnutí služby uzavřené s Uživatelem.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Poskytovatel vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

d) Obchodní sdělení

Obchodní sdělení jsou zasílány buď na kontakty Uživatelů na základě oprávněného zájmu Provozovatele, a to jen do doby, než vysloví Uživatel nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V případě, že Uživatel nemá zájem o zasílání těchto informací, může provést odhlášení své emailové adresy z tohoto odběru nebo jej na žádost odhlásí přímo Poskytovatel.

e) Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  které zahrnuje jednak právo získat od Správce (Provozovatele):

  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

   Shora uvedené informace a sdělení požadovaná Uživatelem, poskytne Poskytovatel bezplatně. V případě opakované žádosti bude Poskytovatel oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

   Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele.

 2. Právo na opravu nepřesných údajů

  Subjekt údajů (Uživatel) má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Provozovatel zpracovávat. Uživatel má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

 3. Právo na výmaz

  Subjekt údajů (Uživatel) má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Provozovatel má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

  Právo na výmaz osobních údajů může Uživatel uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele

  Případný výmaz provede Poskytovatel neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržené žádosti ze stran Uživatele.

 4. Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele.
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Provozovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Poskytovatel informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 
   

 6. Právo na přenositelnost osobních údajů

  Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.

  Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Poskytovatele získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Uživatelem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti Uživatele vyhovět.

 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce.

  V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele.

 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele.

 9. Zpracování údajů z cookies

  Režim, kdy jsou shromažďovány cookies soubory o Uživateli, je aktivován na základě souhlasu Uživatele.

  Shromažďování cookies soborů provádí Poskytovatel za účelem poskytnutí Služby a její aktivace.

  Údaje z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. Povolení cookies souborů je však nezbytné pro spuštění Služby. Při zamezení nastavení cookies nelze Službu plně aktivovat.

 10. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Provozovatel uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 11. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

f) Ochrana osobních údajů.

Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k Obsahu Služby a jeho zneužití může dojít použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla.) Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku, nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho Uživatelskému účtů a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle pravidel stanovených tímto ustanovením.

Každý Uživatel (v postavení Správce), tak nese odpovědnost za vlastní nastavení vnitřních pravidel pro zajištění dostatečných technologických a organizačních opatření, které slouží k maximální možné ochraně a zabezpečení osobních údajů a které jsou v souladu s nařízením EU č. (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Obsahu Služby, zejména k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že Obsah uživatele neposkytne třetím osobám. Poskytovatel se zavazuje, že bude veškerý obsah Uživatele zálohovat jednou denně, aby v případě ztráty či zcizení Obsahu, byla škoda co nejmenší. V případě úniku dat se Poskytovatel zavazuje neprodleně o tomto informovat Uživatele (telefonicky, emailem).

V případě zjištění jakéhokoliv porušení zabezpečení osobních údajů je Poskytovatel povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

g) Další příjemci osobních údajů -  zpracovatelé.

Poskytovatel při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Poskytovatel jako správce je tedy oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů, přičemž Poskytovatel jako správce využije pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování zajišťovalo ochranu práv subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Poskytovatele, zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Poskytovatele a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnost znalců, auditorů, advokátů, programátorů IT systémů. S každým takovým subjektem Poskytovatel uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky.

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU. Poskytovatel nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Poskytovatel může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

h) Mlčenlivost

Zaměstnanci Poskytovatele i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje Uživatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s Uživatelem.

Bez souhlasu Uživatele nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

IX.

Slevy z ceny, práva z vadného plnění,

Podmínky odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu má Poskytovatel právo omezit užívání Služby. Opětovně zprovoznění Služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku Poskytovatele.
 2. Mimo výše uvedeného má Poskytovatel v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu nebo se prohlášení uživatele dle čl. V. odst. 1. a odst. 2. ukáže jako nepravdivé, má právo bez dalšího okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování Služby. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby. Volba práva dle odst. 1 tohoto článku nevylučuje následně odstoupení od smlouvy (právo dle odst. 2 tohoto článku).
 3. Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement) a to 98 % v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl. III. této smlouvy.
 4. Pokud dostupnost služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA) má uživatel nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu uživatel uplatní formou reklamace.
 5. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
 6. Reklamace musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci uživatele, identifikaci Služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, doba vzniku nebo doba zjištění důvodu reklamace, doba opětovného zprovoznění Služby a jméno kontaktní osoby.
 7. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má uživatel právo na náhradu.
 8. Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.
 9. Náhrada se stanoví jako dvojnásobek alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.
 10. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti sjednaných v čl. V odst. 1- 5 těchto Obchodních podmínek má oprávněná strana vůči povinné straně (ta, která porušila svoji povinnost) nárok na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, kterou uživatel hradí poskytovateli za používání Služby. Jestliže je závazek uživatele hradit platby za používání Služby v jiných než měsíčních intervalech, vypočítá se výše Smluvní pokuty jako částka roční platby za poskytování Služby/12.
 11. V případě prokazatelného úmyslného zneužití databáze Uživatele (např. prodej třetí osobě) má Uživatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, mimo to má právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí služby.

X.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci.
 2. Poskytovatel dále uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením emailu či doručením poškozeného či neúplného emailu.

 XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně či emailem. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. Při použití některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Účinnost změn Obchodních podmínek. Jakékoliv změny těchto Obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Smluvních podmínek a má za to, že provedl registraci ve smyslu čl. II. těchto Obchodních podmínek.
 3. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.
 4. Prorogační doložka. Veškeré spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby na základě těchto Obchodních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky s místní příslušností v Brně.
 5. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.
 6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012Sb, občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka.
 8. Účinnost. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 01.04. 2018